Motie Lijst Arend over Buitensociëteit 11 november 2019

De maat is vol voor een aantal omwonenden van de Deventer Buitensociëteit in Steenenkamer, een horecagelegenheid met bowlingbanen vlakbij de gemeentegrens met Deventer. Ze willen dat er nu écht iets gebeurt. Want die bruiloften, grote feesten met dj's en dancemuziek die klinken tot na middernacht, verpest volgens hen al jaren hun woongenot. 

Al sinds het voorjaar van 2019 speelt de kwestie in de Voorster gemeenteraad. Arend Jansen vindt dat het college van B&W de raadsleden onvoldoende op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en heeft daarover een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 11 november jl.

Lees het volledige artikel van Judah Bolink door op onderstaande link te klikken:

Stentor 12 november 2019

 

Voorgeschiedenis:

Stentor 12 juni 2019

Motie Lijst Arend over de gang van zaken rondom de Buitensociëteit

RESOLUTIESUCCES VOOR VOORSTENAREN OP HET CDA-CONGRES

Op zaterdag 9 november jl. vond in Utrecht het landelijke CDA-partijcongres plaats. Daar stonden resoluties van CDA Voorst (via voorzitter Jaap Borst) en de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid (via mede-initiatiefnemer Arend Jansen) op de agenda.

De resolutie van het CDA Voorst, ondersteund door Apeldoorn en de provincies Gelderland en Limburg, roept op om onnodige kortingen op pensioenen te voorkomen en de opbouw van pensioenen betaalbaar te houden en daarmee de belangen van jong en oud te dienen.

De resolutie van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid spreekt uit dat er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten komen voor de lagere inkomensgroepen en dat de verhuurdersheffing op termijn geheel moet worden afgeschaft, zodat de woningbouwcorporaties meer financiële ruimte krijgen voor nieuwbouw en vernieuwbouw. Bij de behandeling van deze resolutie is afgesproken dat de afschaffing van de heffing in het komende landelijke CDA-verkiezingsprogramma zal worden opgenomen.

Beide resoluties kregen tijdens het CDA-congres ruime steun van de aanwezige leden en zijn belangrijk voor veel inwoners van de gemeente Voorst. 

Volgens Arend en Jaap benadrukt dit het belang om lokaal een goede verbinding met de provinciale en landelijke partijkaders te hebben.

De volledige tekst van de resoluties is te vinden op de sites van CDA Voorst en Lijst Arend, www.cdavoorst.nl en www.lijstarend.nl.

Voorzitter Jaap Borst van het CDA Voorst en Arend Jansen op het CDA-congres. Beiden dienden een resolutie in die werd aangenomen.

Resolutie Woningnood

Resolutie Pensioenstelsel

Twee keer per jaar vergadert de raad van de gemeente Voorst een hele dag: één keer over de prioriteitennota in het voorjaar en één keer over de begroting voor het volgende jaar, in het najaar. Op maandag 28 oktober 2019 leverden de fractievoorzitters commentaar op de begroting voor 2020.

ALGEMENE FINANCIELE BESCHOUWINGEN 28 OKTOBER 2019

Algemene politieke beschouwingen Lijst Arend n.a.v. de begroting voor 2020

Voorzitter, collega-raadsleden, college, medewerkers gemeente, gasten, toeschouwers op de publieke tribune,

Voorzitter, binnen vijf maand twee algemene beschouwingen heeft één voordeel, dat je tweemaal per jaar je visie kunt geven over politiek Voorst. En vanaf begin november kabbelen we dan gewoon verder tot mei/juni de PRIO eraan komt. Dat voortkabbelen doen we met een College dat van zichzelf vindt dat ze het uitstekend doet, dat stralen ze tenminste uit. Ze draaien maar wat graag de rollen om. Wij moeten naar hen luisteren en als we ondeugende vragen stellen of vragen die er niet toe doen in hun visie kun je een uitbrander krijgen of nietszeggende antwoorden. Wat je leert op elke politieke vormingscursus dat je moet doorvragen als raadslid, daar hebben ze helemaal een hekel aan. Het is niet altijd even prettig om als raadslid met dit college van gedachten te wisselen. Wie lichaamshouding en mimiek in de gaten houdt, krijgt soms de indruk dat de collegeleden de raad maar zonde van de tijd vinden: ‘wat een gedoe’, straalt hun lichaamstaal dan uit. Alleen als het in hun kraam te pas komt, willen ze wel een tip van de sluier oplichten. Als ik dat zo aanschouw dan heb ik soms het idee dat meneer en mevrouw manipulatie en intimidatie regelmatig een bezoek aan deze raadszaal brengen.

Een voorbeeld, voorzitter: moties en amendementen worden dan pas goed bevonden als de kern van de boodschap er uit is. Men heeft, lijkt het wel, een hekel aan concrete en duidelijke moties en amendementen. En dan is het natuurlijk de vraag wat je als indiener daarmee doet. Want dan blijft er vaak alleen maar een mooi stuk proza over, jammer van alle moeite. Dan kun je als indiener twee dingen doen: intrekken of indienen. Ik geef er zelf de voorkeur aan om de originele motie toch in te dienen omdat het later van pas kan komen.

 Naar mijn mening, voorzitter, ontstaat er de laatste tijd steeds meer irritatie tussen een gedeelte van de raad en het college. Zelfs toevallige bezoekers nemen dat waar. Een van de oorzaken is, volgens mij, dat wij als raadsleden de wethouder niet mogen interrumperen. En de wethouders zitten hier hoog op het pluche, zei een wethouder tegen mij die hier op bezoek was. Het zet het raadslid meteen op achterstand, te meer daar onze spreektijd scherp in de gaten wordt gehouden en die van wethouders veel minder. Ook dat geeft tussen raadslid en wethouder een ongelijke verhouding. En dan mogen we ook al geen vragen stellen over de inleidende teksten bij raadsvoorstellen of beleidsnota’s. Dan wordt de controlerende rol van de raad wel heel erg klein.

ls de tekst hetzelfde is als voorgaande jaren, zegt het wel wat over dit college. Immers een creatief college zou er toch voor moeten zorgen dat de teksten passen bij de huidige omstandigheden. En een raadslid mag, nee: moet!, vragen stellen over teksten om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de beleidsnota die voorligt. Je kunt niet zeggen dat dit college geen visie heeft, die heeft ze wel degelijk, maar die hoef je als raadslid of fractie niet te delen. Neem de visie “Voorst onder de loep”.  Er wordt hierin een beeld geschapen van de Voorster samenleving die ik, als geboren en getogen Voorstenaar, niet deel. Voorst heeft altijd een rijk verenigingsleven gehad. Het zijn over het algemeen gestage werkers, zowel beroepsmatig als vrijwillig. Creativiteit hebben ze genoeg en inzet ook. Ik kom er nog op terug.

Beleidsnotities van de gemeente Voorst hebben een hoog gehalte aan verwachtingen en toekomstbeelden en visies. Het is mooi proza, maar concreet zijn ze zelden. Als ik al die mooie teksten lees, dan wordt ik er weleens een beetje weeïg van. Het is vaak hoogdravend, wij zijn hier meer van: blijf maar met je beide benen op de grond staan.

Een paar voorbeelden, voorzitter. Het realiseren van de brede transformatieagenda die is voortgekomen uit Voorst onder de loep. Ik weet niet hoeveel mensen snappen wat hier staat. We leven gezond en ontspannen samen,  de kwaliteit van leven is in alle kernen goed, onze kinderen groeien veilig op, we staan voor elkaar klaar en iedereen mag er zijn. En dan komt het, voorzitter, door deze visie met 101 verschillende doelen willen als Voorster samenleving de kans verkleinen dat inwoners van onze gemeente in de problemen komen. Met inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken we de komende vier jaar aan bewustwording, programma’s en acties om dit doel te bereiken. We zetten een gezamenlijke beweging in gang om op een andere manier samen te werken voor onze doelgroep. De laatste is: de gemeente Voorst werkt naar een stelsel van jeugdhulp dat er op gericht is dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij, rekening houdend met zijn ontwikkelingsniveau. En dan komt het: vanuit het juridisch en maatschappelijk kader zijn ouders hier als eerste verantwoordelijk voor. Dat laatste, voorzitter, is compleet nieuw voor mij! Dat ouders verantwoordelijk zijn voor het veilig en geborgene opgroeien van hun kinderen!

Taalkundig en beleidsmatig heb ik het idee dat het allemaal nogal opgezwollen taalgebruik is. Dus blijf met beide benen op de grond staan wil je midden in de Voorster samenleving staan.

Voorzitter. In vele gemeenten in het oosten van het land krijgen ouders als ze hun pasgeboren kind aangeven bij de burgerlijke stand het boekje Nijntje op de fietse, een gedicht van Dick Bruna in het Sallands dialect. De bedoeling is het gebruik van dialect te bevorderen, iets waar ik een groot voorstander van ben. Dit inspireerde mijn achterban tot het volgende Nijntje-gedicht. De titel luidt:

Nijntje en de zeepbellen.

’t Was een mooie dag in Voorst,

Nijntje dach: Weet ie wa’w doot?

Wule goat wat bellen bloazen,

gèèl en greun en blauw en rood!

 

Nijntje ging toen an ‘t bloazen,

völle waren d’r al gauw.

Dus toen riepen alle leu:

Ik wil rood! Nee, greun! Nee, blauw!

 

Zo kwammen d’r völle coaches:

sport, cultuur, bewegen, taal.

’t Ging ruum boaven de begroting,

die plukten Voorst dus finoal kaal.

 

Nijn werd noe wel koplóper!

Gaf de bellen toen een kus,

doardeur knapten al die bellen:

lucht en zepe was ‘t. Zodus!

 

Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend

28 oktober 2019