Verkiezingsprogramma Lijst Arend 2018 - 2022

Gemeente Voorst: altijd even mooi!

 

 

Het is de taak van een raadslid om een steun in de rug te zijn voor mensen die de overheid nodig hebben.

 

 

Het sociale domein

Zorg voor ouderen en kwetsbaren

 

De gemeente heeft de opdracht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor veel mensen is het aanvragen van WMO-voorzieningen frustrerend en moeilijk.

Om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt wat nodig is, moet de procedure van indicatiestelling en aanvraag van WMO-voorzieningen gemakkelijk worden gemaakt. Indicatiestelling moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij die geen relatie heeft met de gemeente. Het advies van de arts van een cliënt telt mee.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving, ook in onze gemeente. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

·      Eenzaamheidsbestrijding moet een speerpunt zijn in het zorg- en welzijnsbeleid. Het is belangrijk dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer iemand eenzaam is. Op deze manier kan er vroeg informele ondersteuning of zo nodig professionele interventie in gang worden gezet. 

·      Tijdverspillende bureaucratie moet worden teruggedrongen. Er moet méér zorg komen met minder regels.

·        Zieken of herstellenden mogen niet tussen de wal en het schip vallen als er onvoldoende plekken zijn in het ziekenhuis, de revalidatieafdeling, het verpleeghuis of een logeeradres voor zorg. De gemeente zorgt voor tijdelijke opvang als een patiënt nergens heen kan en thuis geen optie is.

·        Ouderen met alleen AOW of AOW met een klein pensioen verdienen extra aandacht, zodat zij geen financiële zorgen hebben.

 

Jeugdzorg

Alle kinderen moeten de kans hebben om écht kind te zijn. Elk kind heeft recht op een goede start in het leven. Helaas heeft niet ieder kind een onbezorgde jeugd. Problemen thuis en op school, maar ook gezondheidsklachten of gedragsproblemen kunnen de ontwikkeling van een kind belemmeren. De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft nog niet geleid tot een vermindering van het aantal probleemsituaties. Er is een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp aan kinderen.

Ook in onze gemeente komt het voor dat kinderen opgroeien in armoede. Kinderen ervaren daardoor uitsluiting en schaamte omdat ze niet overal aan mee kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet mee met een schoolreisje of moeten bedanken voor een feestje omdat ze geen cadeautje kunnen betalen. Zij krijgen niet elke dag een warme maaltijd en geen nieuwe kleren of schoenen als dat nodig is.

·     De bureaucratie in de jeugdzorg moet worden teruggedrongen, evenals de wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen. Wachtlijsten zijn onacceptabel.

·     Kinderen moeten kunnen meedoen met sporten en muziekles en ze moeten kunnen meegaan met schoolreisjes. Dat zou mogelijk gemaakt moeten worden door deze voorzieningen als inkomensondersteuning in natura aan te bieden.

 

Bij 'keukentafelgesprekken' en gesprekken in de jeugdhulpverlening moeten cliënten er consequent op gewezen worden dat er iemand bij het gesprek mag zitten: een professional of een vrijwilliger.

Omdat op bovenstaande gebieden wordt samengewerkt met omliggende gemeenten, is het een vereiste dat de gemeenteraad in een vroeg stadium op de hoogte wordt gehouden van beleidsplannen en van de resultaten van die samenwerking.

 

Vrijwilligers - Mantelzorgers

 

In onze dorpen wordt door veel mensen vrijwilligerswerk gedaan: in buurt, wijk, kerk, club of vereniging en daarnaast in de zorg en ondersteuning van naasten. Daarmee leveren vrijwilligers een waardevolle bijdrage aan onze lokale samenleving. Tegelijkertijd valt te constateren dat vrijwilligerswerk door diverse oorzaken onder druk staat. De gemeente moet zoveel mogelijk ruimte en vertrouwen geven aan vrijwilligers en hun organisaties. Investeren in vrijwilligers en mantelzorgers is  één van de speerpunten voor de komende periode.

·     Vrijwilligers moeten gestimuleerd worden door een meedenkende overheid. Regels mogen niet belemmeren, maar moeten ruimte geven.

·     Mantelzorgers mogen op medewerking van de gemeente rekenen zodat zij de mogelijkheid hebben om zorg te bieden aan hun naasten. Consulenten moeten erop getraind worden om overbelaste mantelzorgers te herkennen. Respijtzorg moet pro-actief onder de aandacht worden gebracht. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat zij even tijd voor zichzelf hebben. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden.

 

 

Participatie

 

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat en daarbij, waar nodig, ondersteund wordt.

·     Werkzoekenden met een uitkering worden bij hun re-integratie actief ondersteund door de gemeente. Verdringing van regulier werk moet daarbij worden voorkomen.

·     De gemeente streeft ernaar om op alle niveaus arbeidsgehandicapten in dienst te nemen met inacht­neming van ieders capaciteiten, dus niet alleen op de onderste trede van de ladder. De gemeente gaat hier ook op aandringen bij bedrijven waar de gemeente zaken mee doet. Werknemers moeten een salaris verdienen dat hun toekomt.

·     Mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk, en wel graag iets willen doen, worden geholpen in de richting van een dagbesteding. Als mensen hiertoe zelf initiatieven aandragen, moet de gemeente dat serieus nemen.

·     Wie in aanmerking komt voor  een beschutte werkplek moet erop kunnen rekenen dat alles op alles wordt gezet om die te vinden.

 

 

Statushouders en vluchtelingen

Integratie in onze samenleving is voor statushouders en vluchtelingen niet eenvoudig.

·     Statushouders moeten een goede start krijgen in onze dorpen. Als zij in kleine groepen worden gehuisvest, kunnen de burgers makkelijker met hen in contact komen en hen opnemen en begeleiden in onze samenleving.

·     Voor vluchtelingen moeten er tijdelijke opvangvoorzieningen voorradig zijn.

 

Schuldhulpverlening

 

Een goede preventie op het gebied van schuldhulpverlening is van groot belang. Inwoners moeten weten waar zij terecht kunnen, als zij in financieel zwaar weer dreigen te geraken.

·     De gemeente moet daarover publiceren, zodat de gemeentelijke hulpverlening  toegankelijk is.

·     Er dient ingezet te worden op vroege signalering via deskundige instanties als de 'Sallandse Dialoog'.

·     In samenwerking met het onderwijs moet  de financiële bewustwording bij jongeren vergroot worden.

·     Mensen die hulp nodig hebben, mogen niet verstrikt raken in de regelgeving, maar moeten geholpen worden om snel uit de schulden te komen en te blijven.

·     Aan bewindsvoerders moeten hoge eisen gesteld worden.  

·     Mensen moeten een nieuwe kans krijgen. Het vooruitzicht van een leven lang schulden aflossen, leidt ertoe dat iemand afglijdt en alleen maar verder in de problemen komt.

 

 

Ruimtelijke ordening en leefbaarheid

 

Ruimtelijke ordening en leefbaarheid zijn sterk met elkaar  verbonden. De nieuwe omgevingswet zal nieuwe kaders neerzetten.

 

 

Woningbouw

 

Het is belangrijk dat er goede woningen zijn voor de inwoners van de Gemeente Voorst. Jongeren moeten niet hoeven uitwijken naar omliggende gemeenten.              Een evenwichtige verdeling tussen koop- en huurwoningen  moet daarbij in het   oog worden gehouden.

Er is in de gemeente een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen met name voor starters. Door de komende raadsperiode gericht, betaalbaar en creatief te bouwen, kan er in deze behoeften voorzien worden.

·     Er moet een inhaalslag gemaakt worden met het bouwen van sociale huurwoningen in de gemeente Voorst voor mensen met een bescheiden inkomen. De komende vier jaar moeten er minimaal 55 sociale huurwoningen of appartementen extra worden gebouwd. Er moet terughoudendheid zijn in de verkoop van sociale huurwoningen.

·     Het wijk- en dorpsfonds moet alsnog worden afgeschaft om nul-op-de-meterwoningen te kunnen bouwen. Tevens zit de verhuurdersheffing van de rijksoverheid  nieuwbouw, betaalbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen in de weg. De gemeente moet geen mogelijkheid onbenut laten om dit onder de aandacht van het rijk te brengen.

·     Voor de sociale woningbouw moeten andere grondprijzen worden gerekend, zodat er kwalitatief goede woningen gebouwd kunnen worden voor een aanvaardbare huurprijs.

·     Bij nieuwbouw van koopwoningen moeten ook starters aan bod kunnen komen. Daarom: koopwoningen vanaf  € 175.000,-

·     Innovatieve en experimentele woonvormen op het gebied van huisvesting voor ouderen moeten worden gestimuleerd.

·     Bij alle woningbouwprojecten moeten de nieuwe duurzaamheidseisen in het oog gehouden worden.

 

 

Woonomgeving

 

De dorpscontactpersonen spelen  een belangrijke rol bij het behouden en versterken van de eigen identiteit van de 12 dorpskernen in de gemeente Voorst. Ze dienen als klankbord en geven signalen door aan het college, raadsleden en het ambtelijk apparaat. Indien noodzakelijk moeten zij gefaciliteerd worden voor bepaalde activiteiten.

Het zou fijn zijn als de voorzieningen in een dorp aanwezig blijven. Als winkels niet meer op commerciële basis geëxploiteerd kunnen worden, moet de mogelijkheid worden onderzocht of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking komen om die te runnen. Tevens is het van groot belang dat er openbaar vervoer is. De kernen moeten goed bereikbaar zijn en vanuit de kernen moet men snel in de omgeving en in de steden kunnen komen. Dit geldt met name voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De gemeente kan meedenken in dat proces.

Gezien de ontwikkelingen t.a.v. het vliegveld in Lelystad moet goed in de gaten worden gehouden dat de geluidsoverlast beperkt moet blijven tot het huidige niveau. Het college moet de vinger aan de pols houden.

 

Veiligheid

 

Veiligheid is een thema waar burgers vaak zorgen over hebben. Veiligheid is belangrijk. Het is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in een gezin, op school, op het werk, in verenigingen, in de samenleving.

·Het is daarom belangrijk dat de gemeente alert en adequaat reageert op signalen van onveiligheid en haar handhaving op orde heeft. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen.

·Daarnaast draagt de gemeente zorg voor een goede verkeersveiligheid. Er moet in kaart gebracht worden waar in dat opzicht knelpunten zijn. Goede fietsroutes zijn heel belangrijk; op gevaarlijke punten moeten fietspaden gescheiden zijn van de weg. Veel jongeren gaan op de fiets naar school en ouders moeten hen met een gerust hart kunnen laten gaan.

·Wij zijn geen voorstander van een randweg aan de westkant van Twello. Onderzoek heeft uitgewezen dat het voor de bestaande verkeersroutes qua verkeersbewegingen weinig uitmaakt. Daarnaast bestaat het gevaar dat de geplande randweg gebruikt gaat worden als sluiproute voor de verbinding A1 - A50 v.v., wat juist zou leiden tot overbelasting van de smalle wegen in het buitengebied van de gemeente Voorst.

 

 

Onderwijs

 

Alle kinderen moeten goed onderwijs krijgen, op het niveau dat bij hen past. Hoewel veel taken daaromtrent bij de rijksoverheid liggen,  is er ook op gemeentelijk niveau zeker werk aan de winkel.

·Een groeiend probleem vraagt om aandacht: kinderen van rijke ouders krijgen steeds vaker bijles en huiswerkbegeleiding dan kinderen van ouders met minder geld. Het betekent dat niet alle kinderen in Nederland dezelfde kansen krijgen. Zo nodig moet er een tegemoetkoming in de kosten mogelijk zijn, als ouders deze extra begeleiding niet kunnen betalen.

·Kinderen gaan naar school in een fatsoenlijk onderhouden schoolgebouw. De gemeente let erop dat aan alle arbo-eisen is voldaan.

·Als leerlingen speciaal onderwijs nodig hebben, ziet de gemeente erop toe dat er goed vervoer is naar deze scholen.

·In het lesaanbod op basisscholen moet ruimte zijn voor kunsteducatie. De gemeente faciliteert bijvoorbeeld het muziekonderwijs.

 

 

Landelijk gebied

 

Er moet een verduurzaming van het landelijk gebied plaatsvinden. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om dat te bereiken. Over het bouwen van megastallen moet goed worden nagedacht. Die zouden wel eens een bedreiging kunnen worden voor gezinsbedrijven en voor de recreatie op het platteland.

 

 

Economie

 

Gezins- en familiebedrijven vormen het fundament van de economie in onze gemeente. Zij moeten de ruimte krijgen voor het uitvoeren van innovatieve ideeën. De gemeente moet een overgang naar een duurzame economie stimuleren. Industrieën moeten centraal gehuisvest worden. Het beleid moet erop gericht zijn om oude industrieterreinen te saneren.

 

 

Financiën

 

·In goede tijden moet de gemeente financiële reserves opbouwen, zodat er in tijden van crisis uit die reserves geput kan worden.

·Geen megaprojecten zoals een totaal nieuw Gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis moet op een sobere en doelmatige manier gerenoveerd worden, zodat het weer aan de eisen van deze tijd voldoet.

·Eventuele budgetoverschotten vanuit het sociale domein mogen niet naar de algemene reserves getransporteerd worden, maar moeten geoormerkt bewaard blijven voor de bestemde doeleinden.

 

 

Groene gemeente

 

Zuinig zijn op onze wereld, dat besef is intussen overal doorgedrongen. De hele samenleving is daarvoor verantwoordelijk.  Op het gebied van duurzaamheid is lokaal maatwerk de sleutel: zoeken naar balans met economie en maatschappij, zonder concessies te doen op essentiële aspecten, zoals het milieu.

·     Initiatieven voor een energie-neutrale gemeente worden ondersteund.

·     Energiebesparingen in bestaande woningen worden gestimuleerd.

·      Duurzaamheid wordt structureel meegenomen in het aanbestedingsbeleid van de gemeente.

·      De gemeente streeft ernaar om scholen,  sportaccommodaties, wijkgebouwen, enz. zo spoedig mogelijk te verduurzamen.

 

 

Volksvertegenwoordiger: het mooiste en hoogste ambt dat er in dit land bestaat.